ogłoszenie

Regulamin Korczakowskiego Konkursu Plastycznego z okazji Dnia Niepodległości

1024 355 Arkadiusz

Regulamin Korczakowskiego Konkursu Plastycznego z okazji Dnia Niepodległości

 

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Organizatorami Konkursu są: VI Liceum ogólnokształcące im. J. Korczaka w Sosnowcu oraz Rada Rodziców VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Sosnowcu. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Niepodległości.
 2. Celem Konkursu jest ukazanie za pomocą pracy plastycznej (obraz, plakat etc.) współczesnego pojmowania patriotyzmu. Stworzone materiały staną się elementem promocji „Korczaka”.
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w jej mediach społecznościowych.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się w budynku szkoły 10 XI 2023 r. o godz. 12.00 w obecności przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wszystkich klas VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym miejscu rozstrzygnięcia Konkursu.
 5. Prezentacja najlepszych prac plastycznych będzie mieć miejsce na stronach internetowych VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu.
 6. Członkowie Samorządu Uczniowskiego „Korczaka” nie mogą brać udziału w Konkursie.

 

PRZYJMOWANIE PRAC

 1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę plastyczną (obraz, plakat, kolaż, etc.) o tematyce patriotycznej.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie VI LO.
 3. Terminarz:

– przyjmowanie prac do Konkursu: 30 X – 7 XI 2023 r.

– ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów oraz prezentacja nagrodzonych prac – 10 XI 2023 r.

 1. Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone zespołowo.
 2. Prace należy składać do Pana Witolda Madeja z dopiskiem: „Korczakowski Konkurs   Plastyczny”.
 3. Zgłoszone prace należy opisać na odwrocie według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Klasa
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 5. Prace powszechne uznawane za obraźliwe, wulgarne i naruszające normy społeczne będą automatycznie dyskwalifikowane. 

 

JURY

W skład Jury wchodzą przedstawiciele (po jednej osobie): Dyrekcji VI LO, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Grona Pedagogicznego.

 

NAGRODY

Dla Laureatów Konkursu organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w mediach społecznościowych VI LO im. Janusza Korczaka. W Sosnowcu.
 2. Uczestnik Konkursu przez podpisanie pracy oświadcza, iż:
 3. jest autorem załączonych dzieł plastycznych oraz, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonych materiałów;
 4. zgadza się na opublikowanie prac na stronie https://korczak.edu.pl/ oraz w mediach społecznościowych VI LO.
 5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 6. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji prac w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 26 X 2023 r.

 

 

Korczakowski Konkursu Fotograficzno-Filmowy

400 189 Arkadiusz

Regulamin Korczakowskiego Konkursu Fotograficzno-Filmowego

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Organizatorami Konkursu są: VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Sosnowcu oraz Rada Rodziców VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Sosnowcu. Konkurs organizowany jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 2. Celem Konkursu jest ukazanie w obiektywie aparatu fotograficznego lub kamery scen z życia naszego liceum. Stworzone materiały staną się elementem promocji „Korczaka”.
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w jej mediach społecznościowych.
 4. Wręczenie nagród odbędzie się w budynku szkoły 13 X 2023 r. o godz. 12:00 w obecności przedstawicieli Samorządów Uczniowskich wszystkich klas VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o dokładnym miejscu rozstrzygnięcia Konkursu.
 5. Członkowie Samorządu Uczniowskiego „Korczaka” nie mogą brać udziału w Konkursie.

PRZYJMOWANIE PRAC

 1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia lub 1 film.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie VI LO.
 3. Terminarz:
 • przyjmowanie prac do Konkursu: 20 IX 2023 r. – 08 X 2023 r.
 • ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów oraz prezentacja nagrodzonych prac – 13 X 2023 r.
 1. Fotografie i filmy powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone zespołowo.
 2. Prace należy nadesłać w formie elektronicznej na szkolny MS Teams w prywatnej wiadomości do Pani Małgorzaty Marszałek z dopiskiem: „Korczakowski Konkurs Fotograficzno-Filmowy”.
 3. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.
 4. Nadesłane fotografie i filmy należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko_Klasa.
 5. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie .jpg, natomiast filmy w formatach: .mp4 lub .avi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 7. Prace powszechnie uznawane za obraźliwe, wulgarne i naruszające normy społeczne będą automatycznie dyskwalifikowane.

JURY

W skład Jury wchodzą przedstawiciele (po jednej osobie): Dyrekcji VI LO, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz Grona Pedagogicznego.

NAGRODY

Dla laureatów Konkursu organizatorzy przewidzieli nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wręczone w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej VI LO https://korczak.edu.pl/.
 2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
 3. a) jest autorem załączonych fotografii i filmów oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonych materiałów;
 4. b) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie https://korczak.edu.pl/ oraz w mediach społecznościowych VI LO.
 5. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
 6. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii i filmów w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
 7. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 20 IX 2023 r.

Formularz rejestracyjny – Korczakowski Konkurs Fotograficzno-Filmowy

Kiermasz Podręczników

768 1024 Arkadiusz

Inauguracja roku szkolnego

1024 741 Arkadiusz

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu mają zaszczyt zaprosić na uroczystość Inauguracji roku szkolnego 2023/2024, która odbędzie się:

dla uczniów klas pierwszych:

 4 września 2023 r. o godz. 9.00 w Auli Akademii Humanitas (ul. Kilińskiego 43) w Sosnowcu

dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych:

4 września 2023 r. o godz. 11.00 w budynku szkoły przy ul. Zamenhoffa 15.

Uczniowie klas pierwszych po uroczystości udadzą się z wychowawcami do sal wykładowych Akademii Humanitas, gdzie zostaną im przekazane informacje na temat organizacji roku szkolnego.

Uczniowie klas II – IV spotykają się w salach lekcyjnych Szkoły zgodnie z harmonogramem dostępnym w jej budynku w dniu inauguracji roku szkolnego.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

400 189 Arkadiusz

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

 

Informujemy, że weszła w życie uchwała nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

W zbliżającym się roku szkolnym 2023/2024 ponad 57 tys. uczniów z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Przewiduje to „Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025”. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW dnia 1 czerwca 2023 r. poz. 1046 z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

Wsparcie poprzez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych  jest jedną z form wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, co w konsekwencji oznacza zwiększanie ich szans edukacyjnych.

Dofinansowanie jest różne dla różnych grup uczniów i wynosić będzie:

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym:

    1)          2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych;

    2)          2023/2024 do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia;

    3)          2024/2025 do klas I–III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas IV–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia;

    4)          2025/2026 do czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas V i VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia;

do kwoty 445 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
do kwoty 390 zł
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. do kwoty 225 zł

Organem koordynującym Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 jest Minister Edukacji i Nauki. Na realizację programu
w latach 2023–2025 zaplanowano łącznie 69,7 mln zł – (21,5 mln zł w 2023 r., 23,5 mln zł
w 2024 r., 24,7 mln zł w 2025 r.), ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

W latach 2023–2025 programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje w linku https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rzadowy-program-pomocy-uczniom-niepelnosprawnym-w-formie-dofinansowania-zakupu-podrecznikow-materialow-edukacyjnych-i-materialow-cwiczeniowych-w-latach-20232025

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001046

Wniosek o wsparcie finansowe składa opiekun ucznia lub pełnoletni uczeń do Dyrektora szkoły w terminie określonym w Zarządzeniu nr 463 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 czerwca 2023 r. https://bip.um.sosnowiec.pl/a,552629,zarz-nr-463-z-dn-290623-ws-ustalenia-terminu-skladania-wnioskow-w-ramach-realizacji-rzadowego-progra.html

 

REKRUTACJA do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczęta

1024 676 Arkadiusz

Kandydatki i Kandydaci, możecie już logować się na stronie:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.xhtml i wybierać wymarzoną klasę w naszej szkole

Możecie również składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w sekretariacie naszego liceum.

Macie czas do 19 czerwca do godz. 15:00. Czekamy na Was!

Zachęcamy do zapoznania się z filmem tłumaczącym, jak korzystać z systemu naboru elektronicznego:

https://www.youtube.com/watch?v=n62_lFFih64

Pamiętajcie: KORCZAK buduje marzenia!

Więcej informacji o rekrutacji oraz o profilach klas:

https://korczak.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja-na-rok-szkolny-2023-2024/

 

Piknik Sportowy

1024 576 Arkadiusz

Dyrekcja szkoły VI LO im. Janusza Korczaka w Sosnowcu, Grono Pedagogiczne, Samorząd Szkolny oraz Rada Rodziców zapraszają uczniów na Piknik Sportowy, który odbędzie się 20 czerwca 2023 r. W programie imprezy przewidziano następujące wydarzenia:

Start: godz. 9:45

 • rozgrywki sportowe pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego
 1. piłka nożna
 2. koszykówka – mecz towarzyski z rodzicami
 3. siatkówka – mecz towarzyski z rodzicami
 • festiwal ciast
 • karaoke
 • pieczonki

PRZYJDŹ, PRZYTUL BALONIK, ZNAJDŹ NIESPODZIANKĘ – godz. 12:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY! 😊

Kiermasz Używanych Podręczników

724 1024 Arkadiusz
Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.