Program wychowawczo – profilaktyczny

PROGRAM  WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
rok szkolny 2020/2021

Program zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dn. 9 września 2020 r.

Program uchwalony przez Radę Rodziców dn. 14 września 2020 r.

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 26 (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. z 2018 r. poz. 467)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 z póżn.zm)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020r. poz. 1389 z późn zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2020r.poz.1008)

 

Wstęp.

    Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny wraz ze szkolnym zestawem programów nauczania tworzą spójną całość oraz określa działalność edukacyjną szkoły. Kierowany jest do

całej społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Poszczególne zadania realizują wychowawcy, nauczyciele, psycholog i pedagog szkolny, doradca zawodowy we współpracy z organizacjami, instytucjami i służbami działającymi w środowisku lokalnym. Program powstał w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego, w tym określenia wartości ważnych dla naszych uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły, a także określeniu czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi w obszarze zdrowia psychicznego i czynników ryzyka, które mają na zdrowie negatywny wpływ.

     Szkoła jest miejscem, w którym młody człowiek spędza czas na edukacji, nawiązuje relacje społeczne, rozwija swoje zainteresowania, a także doświadcza zasad i norm kształtujących postawy prospołeczne wspierając tym samym rodziców i opiekunów w procesie wychowawczym.

      Program podlega monitorowaniu w każdym obszarze jego działań, corocznej diagnozie potrzeb i problemów oraz określeniu czynników chroniących i czynników ryzyka występujących
w środowisku szkolnym. Działania wynikające z diagnozy, szkoła uwzględnia w planowaniu pracy wychowawczo – profilaktycznej w każdym roku szkolnym.

 

Charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego.

  Uczniowie naszej szkoły to młodzież w wieku 15-19 lat z terenu Sosnowca i okolicznych miejscowości. Z analizy dokumentacji szkolnej wynika, że uczniowie mają wysokie osiągnięcia zarówno naukowe, jak i sportowe, mają plany związane z dalszą edukacją, są kreatywni.

 Rodzice prezentują postawę wspierającą względem planów swoich dzieci, jednak nielicznie uczestniczą w życiu szkoły.

  Nauczyciele prezentują otwartą postawę, wspierają uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych, motywują do nauki.

 Uczniowie mają dużą świadomość zagrożeń w obszarze zdrowia, wynikających zarówno ze specyfiki środowiska aglomeracji śląskiej, w jakiej żyją, jak i dostępności do środków psychoaktywnych, w tym alkoholu i papierosów (e-papierosów).

 Badając oczekiwania nauczycieli i rodziców w zakresie priorytetów w pracy wychowawczo-profilaktycznej, obie grupy respondentów zgodnie dostrzegły potrzeby w zakresie:

 1. profilaktyki uzależnień, w tym zagrożenia cyberuzależnieniami;
 2. wsparcia uczniów w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami i pracy nad poczuciem własnej wartości
 3. pracy nad kształtowaniem postawy tolerancji,
 4. motywacji do nauki oraz wdrażania do odpowiedzialności za kształcenie własne młodzieży,
 5. zagrożenia związanego z pandemią COVID-19, w tym obawy rodziców przed zdalnym nauczaniem oraz reintegracji zespołu klasowego i całej społeczności szkolnej w opinii nauczycieli.
 6. nauczyciele dodatkowo zauważają potrzebę pracy w obszarze kultury języka w celu eliminowania wulgaryzmów.

 

Wartości uznawane przez społeczność szkolną.

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Uczniowie Rodzice
1. szacunek dla siebie i innych

2. zdrowie

3. wiedza i umiejętności

4. tolerancja

5. przyjaźń

1. przyjaźń

2. zdrowie

3. szczerość

4. miłość

5. tolerancja

1. tolerancja

2. prawda

3. szacunek dla siebie i innych

4. wiedza i umiejętności

5. poczucie własnej wartości

 

 

Wyniki diagnozy środowiska szkolnego.

Diagnoza została opracowana na podstawie:

– ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z roku szkolnego 2019/20

– ankiety dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (4-8 wrzesień 2020r.)

– ankiety dla rodziców uczniów (7-8 wrzesień 2020r.)

– scenariusza zajęć dla uczniów poszczególnych klas ( 3-8 wrzesień 2019r.)

 

CZYNNIKI RYZYKA

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Uczniowie Rodzice
a) uzależnienia, głównie e-papierosy i papierosy

b) zagrożenia cyberuzależnieniem

c) wulgaryzmy

d) agresja słowna

 

a) hejt, w tym cyberprzemoc

b) brak tolerancji

c) używki

d) niewłaściwe towarzystwo

e) obawy dotyczące zdrowia i sposobu funkcjonowania szkoły związane bezpośrednio z COVID-19

 

a) presja grupy

b) brak akceptacji przez rówieśników

c) czynniki osobowościowe związane z niską samooceną, problemami emocjonalnymi

d) brak pewności siebie

e) brak zintegrowania klasy (obawa rodziców z klas I)

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE

Uczniowie Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni Rodzice
a) odpowiedzialność

b) logiczne myślenie i rozsądek

c) asertywność

d) dobry kontakt z rodzicem

a) rozmowa z uczniem

b) uświadamianie zagrożeń przez wsparcie profilaktyczne i edukacyjne

c) szybka reakcja na niepokojące symptomy oraz kierowanie do specjalistycznej diagnozy i pomocy

d) realizacja lekcji wychowawczych

a) rozmowa z dzieckiem

b) uwaga i wsparcie rodziców

c) uświadamianie zagrożeń przez wsparcie profilaktyczne i edukacyjne

d) rozsądek i odpowiedzialność dziecka

 

 

ZASOBY SZKOŁY

Rodzice Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni
a) wykwalifikowana kadra pedagogiczna

b) wysoki poziom nauczania

c) przyjazny klimat szkoły

d) ciekawa oferta edukacyjna szkoły, w tym oferta językowa

e) infrastruktura placówki oraz dostosowanie wymagań higieny do zaleceń związanych z rygorem sanitarnym związanym z COVID-19

a) wykwalifikowana kadra pedagogiczna

b) przyjazny klimat szkoły

c) potencjał młodzieży i ich zaangażowanie

d) oferta edukacyjna

 

POTRZEBY SZKOŁY

Rodzice Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni
a) modernizacja budynku,

b) doposażenie w sprzęty dydaktyczne, multimedialne

c)  uświadamianie młodzieży o wadze tolerancji

d) regularny kontakt zdalny nauczycieli na wypadek nauczania zdalnego

a) współpraca całego grona pedagogicznego, w tym polepszenie komunikacji w relacjach także z dyrekcją szkoły

b) cyfryzacja szkoły (szybki Internet, sprzęt komputerowy i nagłaśniający)

c) remonty, modernizacja

 

 Sylwetka absolwenta VI LO.

   Nasz absolwent jest wszechstronnie wykształcony:

 • umiejętnie wykorzystuje nabytą wiedzę i zdolności,
 • odznacza się ambicją, kreatywnością i posiadaniem różnorodnych zainteresowań,
 • jest osobą ciekawą świata,
 • jest komunikatywny – sprawnie posługuje się zarówno językiem ojczystym, jak i językami obcymi,
 • umiejętnie porusza się we współczesnym, zinformatyzowanym świecie,
 • z szacunkiem odnosi się do każdej osoby,
 • zna i przestrzega obowiązujące w społeczeństwie normy i reguły,
 • jest osobą przedsiębiorczą, a zarazem aktywną w życiu społecznym – chętnie angażuje się
  w pomoc innym ludziom oraz we współpracę z różnymi instytucjami, ośrodkami nauki itp.,
 • konsekwentnie realizuje wyznaczone przez siebie cele życiowe,
 • jest świadomy swojej dalszej drogi rozwoju zawodowego.

 

Cele ogólne Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 Stwarzanie właściwych warunków wychowania.

 1. Podmiotowe traktowanie ucznia.
 2. Ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości ważne dla społeczności szkolnej.
 3. Wzmocnienie skuteczności działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych
  i profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli
  i pracowników szkoły na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska
  w szkole.

 

Cele szczegółowe Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 1. Rozwijanie postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom.
 2. Kształcenie umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
 3. Kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu.
 4. Rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych. Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach.
 5. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.
 6. Kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka i środowiska przyrodniczego.
 7. Kształtowanie postawy właściwego odbioru i wykorzystania mediów.
 8. Nabywanie kompetencji społecznych.
 9. Rozwijanie umiejętności podejmowania ważnych decyzji.
 10. Zindywidualizowanie wspomagania rozwoju każdego ucznia stosownie do jego potrzeb
  i możliwości, w tym indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Plan działań wychowawczo-profilaktycznych.

W roku szkolnym 2020/21 zaplanowane działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym mogą być realizowane w formie:

 • stacjonarnej, czyli w bezpośrednim kontakcie z uczniami lub
 • zdanej, czyli w ramach kształcenia na odległość za pomocą narzędzi internetowych.

Sytuacja uwarunkowana będzie wytycznymi reżimu sanitarnego obowiązującego w kraju i regulowane wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora szkoły.

 

 1. Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów szkoły.
Lp. Cele szczegółowe Działania Adresaci Termin realizacji
1 Rozwijanie postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, w tym przeciwdziałanie uzależnieniom. – promocja zdrowego stylu życia

– działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

– rozwijanie zainteresowań sportowych poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (SKS, zawody sportowe)

– stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego

– prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia

– poszerzanie wiedzy z zakresu chorób cywilizacyjnych i możliwościach ich przeciwdziałaniu

– informowanie o możliwościach wsparcia i pomocy instytucji i specjalistów

-wdrażanie do odpowiedzialności społecznej związanej z respektowaniem reżimu sanitarnego, związanego z ryzykiem Covid-19

 

Społeczność uczniowska. Cały rok szkolny.
2 Kształcenie umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. – włączanie społeczności szkolnej w kampanie społeczne na rzecz ochrony zdrowia i środowiska

– promowanie działalności proekologicznej

 

Społeczność uczniowska. Cały rok szkolny.
3 Kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. – tworzenie warunków do nabywania umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej pracy w czasie realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów

– kształtowanie postawy przedsiębiorczej

– podejmowanie działań zapobiegających nadmiernej absencji uczniów

– tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu samorządności (Samorząd Szkolny i klasowy)

– umożliwienie angażowania młodzieży w prace na rzecz szkoły

– umożliwienie angażowania młodzieży we współpracę międzynarodową, projekty unijne

–  umożliwienie angażowania młodzieży w życie kulturalne szkoły

–  umożliwienie angażowania rodziców w działania na rzecz szkoły (uroczystości, imprezy, dokumenty)

– praca nad motywacją

– wspieranie z zakresu obierania celów i samorealizacji

– dbanie o kulturę słowa

 

Społeczność uczniowska. Cały rok szkolny.
4 Rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych. Propagowanie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach. – omówienie norm współżycia społecznego w zespołach klasowych

– dbanie o kulturalny język

– poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej

– powołanie pocztu sztandarowego

– zapoznanie z systemem oceny zachowania

– poszanowanie godności i nietykalności osobistej

– szerzenie idei wolontaryjnej

– wspieranie akcji charytatywnych

– tworzenie przyjaznego klimatu szkoły

– edukacja prawna

 

Społeczność uczniowska. Cały rok szkolny.
5 Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. – obchody uroczystości i świąt państwowych

– organizacja świąt okolicznościowych

– sprzyjanie postawie lokalnego patrioty

 

Społeczność uczniowska. Cały rok szkolny.
6 Kształtowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka i środowiska przyrodniczego. – ksztłtowanie umiejętności budowania właściwych relacji z drugim człowiekiem

– reagowanie na przejawy nękania, wandalizmu, nietolerancji

– świadome wychowanie do wartości

– organizacja działań na rzecz pomocy środowisku

– pomoc koleżeńska, edukacja rówieśnicza

– edukacja globalna

– działalność wolontariatu

 

Społeczność uczniowska. Cały rok szkolny.
7 Kształtowanie postawy właściwego odbioru i wykorzystania mediów. – wdrażanie do świadomego korzystania z różnych źródeł informacji

– zapobieganie cyberprzemocy i hejtowi w sieci

– doposażanie sal lekcyjnych w nowoczesne urządzenia technologiczne (tablice multimedialne, rzutniki, stałe łącze internetowe)

– doposażanie biblioteki szkolnej w audiobooki

-wykorzystanie w procesie dydaktyki i komunikacji z uczniami i ich rodzicami zasobów internetu (poczta elektroniczna, portale społecznościowe, dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły)

 

Społeczność uczniowska. Cały rok szkolny.
8 Nabywanie kompetencji społecznych. – realizacja godzin wychowawczych z zakresu komunikacji interpersonalnej

– współpraca w grupie

– integracja zespołów klasowych

– integracja całej społeczności szkolnej

– edukacja finansowa

– rozwijanie przedsiębiorczości

 

Społeczność uczniowska. Cały rok szkolny.
9 Rozwijanie umiejętności podejmowania ważnych decyzji. – realizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

– wspieranie w podejmowaniu decyzji

 

Społeczność uczniowska. Cały rok szkolny.
10 Zindywidualizowanie wspomagania rozwoju każdego ucznia stosownie do jego potrzeb
i możliwości, w tym indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
– opracowanie i realizacja dostosowania wymagań dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

– opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów objętych kształceniem specjalnym

– wsparcie ucznia z nauczaniem indywidualnym

– organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności dydaktyczne

– wsparcie ucznia zdolnego

– realizacja projektów edukacyjnych

 

Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz kształceniem specjalnym. Cały rok szkolny.
 1. Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów szkoły przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę.

 

Działalność wychowawcza.

 

Lp. Zadanie do realizacji Sposób realizacji Adresaci
1 Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów
i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia.
Włączenie rodziców w organizację uroczystości szkolnych, uroczystości klasowych.

Zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych, zachęcanie do współpracy przy ich organizacji, angażowanie rodziców w organizowanie wycieczek szkolnych.

 

Współpraca z rodzicami dotycząca doraźnej pomocy materialnej dla dziecka.

Udział w różnych projektach i konkursach międzyszkolnych, powiatowych i wojewódzkich.

 

Przygotowanie prezentacji projektów i konkursów.

Społeczność szkolna.
2 Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu. Realizacja Podstawy Programowej z przyrody i biologii ( profilaktyka chorób i uzależnień, zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne);

Realizacja Podstawy Programowej z EDB ( przygotowanie do działań ratowniczych i podstawy pierwszej pomocy );

Zajęcia sportowe pozalekcyjne.

Propagowanie na lekcjach z wychowawcą aktywnych metod spędzania wolnego czasu oraz zdrowego trybu życia.

Zajęcia profilaktyczne z zakresu radzenia sobie ze stresem –prowadzone przez pedagoga/psychologa.

Społeczność uczniowska.
3 Wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną. Integracja klasy, szkoły poprzez organizowanie wspólnych wyjść i wyjazdów jedno- lub kilkudniowych, uroczystości szkolnych.

 

Angażowanie uczniów w życie klasy i szkoły poprzez powierzanie im funkcji i obowiązków.

 

Obchodzenie świąt i rocznic narodowych. Upamiętnienie postaci i wydarzeń z przeszłości.

 

Uczenie szacunku dla symboli narodowych – państwowych
i religijnych.

 

Rozwijanie poczucia solidarności ze środowiskiem lokalnym – małą ojczyzną.

 

Kształtowanie postawy tożsamości narodowej.

 

Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły: Urząd Miasta, PPP, Sąd Rejonowy, KPP, MOPS w Sosnowcu.

Społeczność szkolna.
4 Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, w tym dbanie o prawidłowe relacje wszystkich podmiotów szkoły: uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Zajęcia integracyjne dla uczniów klas I.

 

Objęcie pomocą i wsparciem uczniów, którzy zmienili szkołę.

 

Współpraca międzynarodowa.

 

Uczestnictwo w kampaniach społecznych i happeningach.

 

Organizowanie lekcji kształtujących postawę tolerancji.

 

Uwrażliwienie społeczności szkolnej na kwestie związane z tolerancją i reagowaniem na przejawy łamania norm i zasad społecznych.

 

Uroczystości szkolne, środowiskowe.

Społeczność szkolna.
5 Doskonalenie umiejętności nauczycieli
i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami.
Udział nauczycieli w warsztatach,  organizowanych w ramach WDN oraz indywidualnych formach doskonalenia zawodowego.

 

Społeczność szkolna.
6 Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów. Warsztaty, szkolenia dla nauczycieli w ramach WDN oraz kursy i szkolenia kierowane do indywidualnych nauczycieli.

 

Lekcje otwarte i koleżeńskie.

Warsztaty i spotkania ze specjalistami  organizowane dla rodziców uczniów.

Nauczyciele i rodzice.
7 Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej oraz zaangażowania w działalność szkoły instytucji wspierających jej pracę. Działanie Szkolnego Wolontariatu;

Organizowanie i przeprowadzanie akcji mających na celu uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi i zwierząt; integracja wolontariuszy, kształtowanie umiejętności organizowania akcji społecznych, pracy w grupie i umiejętności autoprezentacji;
Udział uczniów w akcjach organizowanych w ramach wolontariatu.

Społeczność szkolna.
8 Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. Działalność Samorządu Uczniowskiego

 

Społeczność uczniowska.

 

Działalność edukacyjna.

Lp. Zadanie do realizacji Sposób realizacji Adresaci
1 Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet
i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach.
Organizowanie spotkań ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień.

 

Udzielanie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców.

 

Udzielanie  pomocy   psychologiczno – pedagogicznej m.in. uczniom z zaburzeniami zdrowia  psychicznego i problemami emocjonalnymi. Współpraca z rodzicami.

Aktywny udział w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych.

Organizowanie szkoleń dla rodziców i nauczycieli.

Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej form pomocy dla osób zagrożonych uzależnieniem.

Nauczyciele i rodzice.
2 Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych u uczniów. Negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, dyskusje, rozmowy, pogadanki.

Stosowanie metod pracy z uczniami poprzez które można rozwijać ich umiejętności psychospołeczne ( np. metoda projektu).

Wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie u uczniów.

Społeczność uczniowska.
3 Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych
w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.
Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem lub specjalistą w danej dziedzinie.

 

Zajęcia na temat efektywnego uczenia się.

Społeczność uczniowska.
4 Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów i profilaktyki używania środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. Szkolenie nauczycieli  w zakresie podstawowej wiedzy
o uzależnieniach, sposobach rozpoznawania i przeciwdziałania tym zjawiskom.
Nauczyciele.

 

Działalność informacyjna.

Lp. Zadanie do realizacji Sposób realizacji Adresaci
1 Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych
z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
Działania szkoleniowe w ramach WDN.

 

 

Nauczyciele.
2 Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. Realizacja działań określonych Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, w tym udostepnienie oferty specjalistycznej oferowanej przez miasto Sosnowiec.

 

Informacje z ofertą pomocy dostępne na tablicach informacyjnych.

Społeczność szkolna.
3 Przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Współpraca szkoły z policją w zakresie litery prawa. Społeczność szkolna.
4 Informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz
o metodach współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.
Aktualizacja i wdrażanie procedur wewnątrzszkolnych. Zapoznanie z obowiązującymi w szkole procedurami uczniów i rodziców/opiekunów. Społeczność szkolna.

 

Działalność profilaktyczna.

Lp. Zadanie do realizacji Sposób realizacji Adresaci
1 Realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców  programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.  Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu radzenia sobie ze stresem.

 

Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych mające na celu adaptację i integrację uczniów w nowym środowisku.

 

Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych mające na celu przeciwdziałanie cyberprzemocy.

 

Przeprowadzenie zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej (higiena osobista, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, praca i wypoczynek, bezpieczeństwo w życiu codziennym, zapobieganie urazom).

 

Przeprowadzenie zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy (kształtowanie umiejętności korzystania z pogotowia, poznanie czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów unikania ich, umiejętność dbania o własne zdrowie).

 

Przeprowadzenie zajęć, spotkań na tematy dotyczące zaburzeń chorobowych takich jak anoreksja, bulimia, otyłość. Zapoznanie uczniów z systemem ochrony zdrowia i specjalizacjami lekarskimi.

 

Udzielanie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców.

 

Udzielanie  pomocy   psychologiczno – pedagogicznej m.in. uczniom z zaburzeniami zdrowia  psychicznego i problemami emocjonalnymi. Współpraca z rodzicami.

Społeczność szkolna.
2 Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia. Zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań – zgodnie z ofertą przygotowaną przez szkołę.

 

Udział uczniów w konkursach i zawodach.

 

Wskazywanie czynników istotnych przy wyborze zawodu takich jak: zdrowie, uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje i preferencje zawodowe, uwarunkowania ekonomiczne i zapotrzebowanie rynku.

Społeczność uczniowska.
3 Kształtowanie i wzmacnianie norm zapobiegających używaniu środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm zapobiegających podejmowanie innych zachowań ryzykownych. Włączanie społeczności szkolnej w ogólnopolskie kampanie społeczne z zakresu promocji zdrowia.

 

Zajęcia w klasach z zakresu umiejętności odmawiania i nieulegania presji rówieśniczej – profilaktyki uzależnień.

 

Zajęcia w klasach mające na celu nauczenie uczniów identyfikowania sytuacji dla nich niebezpiecznych oraz właściwego reagowania w sytuacjach ryzykownych.

 

Zajęcia interwencyjne będące odpowiedzią na pojawiające się zachowania problemowe.

 

Psychoedukacja rodziców.

Społeczność szkolna.
4 Doskonalenie zawodowe nauczycieli
i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej
Szkolenia tematyczne zgodne z rocznym planem nadzoru pedagogicznego (wspomaganie działań nauczycieli). Nauczyciele.
5 Angażowanie uczniów w procesy podejmowania decyzji w szkole, aktywizacja samorządu uczniowskiego i innych form działalności uczniowskiej Zapoznanie młodzieży z jej prawami i obowiązkami wypływającymi z Konstytucji RP, Konwencji Praw Dziecka, Karty Praw Człowieka.

 

Zapoznanie i omówienie z uczniami regulaminów wewnętrznych.

 

Angażowanie uczniów w życie klasy i szkoły poprzez powierzanie im funkcji i obowiązków.

Społeczność uczniowska.
6 Włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny działań
z zakresu przeciwdziałania używaniu środków
i substancji  psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych
Wsparcie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i wspomaganie postawy asertywnej uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz kształceniem specjalnym.
7 Tworzenie warunków do uspołeczniania szkoły
i poszerzania współpracy z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły w środowisku lokalnym.
Organizowanie i przeprowadzanie akcji mających na celu uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi, zwierząt – integracja wolontariuszy, kształtowanie umiejętności organizowania akcji społecznych, pracy w grupie.

Rozpoznawanie sytuacji bytowej uczniów  z przejściowymi problemami, pomoc najbardziej potrzebującym, m.in. przez  doraźne wsparcie ze strony społeczności szkolnej oraz wsparcie psychologa i pedagoga. Kierowanie do pomocy specjalistycznej.

Społeczność szkolna.

 

Oczekiwane efekty.

   Efektem ewaluacji będzie identyfikacja celów, które zostaną osiągnięte, zostaną osiągnięte częściowo, bądź których osiągnąć się nie uda. Na tej podstawie ustalone zostaną kierunki pracy
w następnym roku szkolnym oraz zostaną one wprowadzone do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w roku 2021/22.

 

Sposoby ewaluacji.

Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego będzie przeprowadzona w następujących zakresach:
      1. Ewaluacja celu – czyli odpowiedź na pytanieCzy osiągnięto zamierzone cele?”
      2. Ewaluacja wyniku – czyli odpowiedź na pytanie: „Jakie są efekty zrealizowanych działań?”

 1. Ewaluacja procesu – czyli odpowiedź na pytanie „Czy sposób realizacji sprzyjał
  skuteczności?”
Termin Formy i metody ewaluacji Osoba odpowiedzialna
czerwiec 2021r. ankieta ewaluacyjna Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z roku szkolnego 2020/21 wychowawcy, psycholog,     pedagog
wrzesień 2021r. ankieta dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych psycholog, pedagog
wrzesień 2021r. ankieta dla rodziców uczniów wychowawcy, psycholog, pedagog
wrzesień 2021r. scenariusz zajęć dla klas wychowawcy, psycholog, pedagog
wrzesień 2021r. analiza dokumentów wychowawcy, dyrekcja

 

    Program Wychowawczo – Profilaktyczny na rok szkolny 2021/22 w oparciu o wyniki ewaluacji zostanie opracowany przez Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej do 30.09.2021r.

 

Załączniki:

 • kalendarz świąt i uroczystości szkolnych

 

Program opracował zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.