Plan pracy szkoły

PLAN PRACY VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA
W SOSNOWCU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

PRIORYTETY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
 1. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 2. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
 3. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
 1. CELE GŁÓWNE
 2. Rozpoznawanie i praca z uczniem zdolnym
 3. Wykorzystanie w procesie nauczania multimediów oraz narzędzi ICT.
 4. Podejmowanie działań, dzięki którym każdy uczeń może odnieść sukces na miarę własnych możliwości,
 5. Pogłębianie współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 6. Wzmocnienie wizerunku i pozycji Szkoły w środowisku lokalnym.
 7. Monitorowanie realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem zajęć edukacyjnych, które są zdawane jako egzaminy obowiązkowe na egzaminie maturalnym.
 8. Współpraca zespołów przedmiotowych w celu podniesienia jakości kształcenia w zakresie realizacji podstawy programowej.

 

 

 

III. OCZEKIWANE EFEKTY

 1. Pozytywne wyniki egzaminu maturalnego u 100% zdających,
 2. Lepszy start pierwszoklasistów,
 3. Poprawa wyników w nauce oraz frekwencji uczniów,
 4. Sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach,
 5. Zwiększenie ilości uczniów biorących udział w olimpiadach i konkursach
 6. Zwiększenie zainteresowania absolwentów szkół podstawowych ofertą naszej szkoły, pozyskanie najlepszych uczniów do szkoły,
 7. Utrzymanie pozytywnego wizerunku Szkoły w środowisku lokalnym,
 8. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

 

 

Cel główny

Zadania szczegółowe Kryterium sukcesu Sposoby ewaluacji/ narzędzia

Realizujący

Termin
Rozpoznawanie
i praca z uczniem zdolnym.
Prowadzenie zajęć dodatkowych  i konsultacji przez nauczycieli  zgodnie z potrzebami                                      i zainteresowaniami uczniów.

 

Zadowalająca ilość zajęć
w szkole, zaspokajających potrzeby zainteresowanych uczniów.
 Analiza dokumentacji np. dzienniki zajęć, obserwacje zajęć Nauczyciele przedmiotów.

wicedyrektor

 

Cały rok szkolny.

 

 

Eksponowanie dyplomów
i wyróżnień na korytarzach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły. 
Ekspozycja dyplomów,
wyróżnień i zdjęć.
Obserwacja.

 

 Zespół ds. obsługi audiowizualnej , medialnej i graficznej szkoły Cały rok szkolny
Uroczyste wyróżnianie uczniów zdobywających nagradzane miejsca w konkursach                           i olimpiadach na śródrocznych                      i końcoworocznych uroczystościach/apelach.

 

Wzrost liczby wyróżnianych uczniów, informowanie o ich osiągnięciach poprzez umieszczenie informacji na stronie szkoły i na tablicy ogłoszeń oraz wyróżnienie w czasie apeli i uroczystości szkolnych.

 

Scenariusz apelu – Złote odznaki, obserwacja. K. Gawinkowska

A. Nowak- Palka

Jarosław Sobaszek

 

I, IV, VI 2021
System stypendialny. Motywacja dla uczniów.

 

Lista nagrodzonych. Dyrekcja szkoły

J. Sobaszek,

D. Grodecka

Rada Rodziców.

Wg terminu przyznawania Stypendium Prezesa Rady Ministrów  po II semestrze.
Udział uczniów  w olimpiadach             i konkursach przedmiotowych oraz różnorodnych projektach naukowych.

 

Zwiększenie liczby uczniów odnoszących sukcesy na konkursach
i olimpiadach, dyplomy, nagrody.
Lista uczniów odnoszących sukcesy. Nauczyciele przedmiotów              i zespół pracy                   z uczniem zdolnym. Cały rok szkolny.

 

 

Podejmowanie działań dzięki którym każdy uczeń może odnieść sukces na miarę własnych możliwości Praca nad motywacją wewnętrzną uczniów. Zasady skutecznego uczenia się.    Zmniejszenie przez uczniów ilości czasu przeznaczonego na naukę przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności tej nauki.   Analiza dokumentów.  Psycholog, pedagog, wychowawcy klas pierwszych IX-X 2020

I 2021

 

Udostępnienie uczniom
i nauczycielom literatury popularnonaukowej dotyczącej skutecznych sposobów uczenia się, dzielenie się doświadczeniami i materiałami   w ramach zespołów przedmiotowych                                  i wychowawczych.
Zmniejszenie przez uczniów ilości czasu przeznaczonego na naukę przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności tej nauki.

Kilku uczniów z każdej klasy korzysta                             z dostępnych pozycji..

Katalog biblioteczny, dokumentacja biblioteki, lista pozycji książkowych,  zapis
w dzienniku, dokumentach zespołów
Bibliotekarz,

psycholog, pedagog,

nauczyciele przedmiotów               i wychowawcy.

Cały rok szkolny.
Dokonywanie analizy wyników egzaminów zewnętrznych, opracowywanie i wdrażanie wniosków z analiz do pracy dydaktycznej Zestawienia wyników matury, matury próbnej, wyników diagnoz w klasach I  i II Podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych

Poprawa wyników klasyfikacji rocznej

Analizy statystyczne wyników egzaminów zewnętrznych

Wdrożenie wniosków do pracy dydaktycznej 

Zespoły przedmiotowe Październik

Grudzień

styczeń

Monitorowanie realizacji podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem zajęć edukacyjnych z których uczniowie zadają obowiązkowe egzaminy maturalne Rzetelna realizacja podstawy programowej ze wszystkich zajęć edukacyjnych Monitorowanie zajęć edukacyjnych w razie nieobecności nauczyciela zapewnienie zastępstwa nauczyciela z kwalifikacjami

Rytmiczne ocenianie zgodne ze Statutem szkoły

 

Księga zastępstw, kontrola dziennika elektronicznego Dyrektor, wicedyrektor Na bieżąco
Przygotowanie uczniów do dalszej nauki. Zwiększenie aktywności uczniów
w procesie uczenia się. 
Osiągnięcia uczniów.

Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach.

Zmniejszenie różnicy między ocenami semestralnymi uczniów
a ocenami z testów diagnozujących efektywność kształcenia.

Przeniesienie stopnia ciężkości w procesie kształcenia z nauczania na uczenie się.

Korzystanie przez uczniów z różnych źródeł informacji                        w przygotowaniu do lekcji.

Wyniki olimpiad                       i konkursów, losy absolwentów, wskaźnik promocji, raport                      z badania osiągnięć szkolnych, obserwacje lekcji, analiza zadawanych prac domowych, analiza wyników klasyfikacji semestralnej i rocznej. Wicedyrektor, pedagog szkolny, psycholog,
wychowawcy. 
Cały rok szkolny.
Zwiększenie świadomości                     i odpowiedzialności uczniów za własny rozwój; zapoznanie uczniów z wybranymi wnioskami z matur w celu podnoszenia poczucia odpowiedzialności za wyniki egzaminu. Właściwe planowanie nauki przez wykorzystanie odpowiednich zapisów            w WO.

Przeprowadzenie diagnozy wstępnej                    z wybranych przedmiotów i badanie przyrostu wiedzy uczniów.

Zmniejszenie liczby uczniów unikających wybranych sprawdzianów.

Zwiększenie frekwencji uczniów na zajęciach.

Stosowanie elementów oceniania kształtującego.

Analiza dokumentów.

 

 

 

 

Testy.

Klasy pierwsze

 

 

 

 

 

Obserwacja lekcji pod kątem stosowania elementów OK. ze szczególnym uwzględnieniem informacji zwrotnej

Wychowawcy, wicedyrektor.

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, Wicedyrektor,

Cały rok szkolny.

 

 

IX, X, XI 2020

I, VI 2021

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok. 

Współpraca z uczelniami wyższymi w celu zapoznania uczniów z ofertami edukacyjnymi uczelni, a także udziału uczniów w wykładach akademickich, warsztatach.

 

Wybór kierunków studiów zgodnie                z zainteresowaniami uczniów.

Rozwój zainteresowań uczniów.

Podejmowanie działań             o charakterze badawczym.

 

Losy absolwentów,

Analiza dokumentów

D. Grodecka, J. Szymik – Kurach Cały rok.
  Opracowanie projektów międzynarodowych. Realizacja projektów międzynarodowych. Analiza dokumentacji. Dyrekcja szkoły,

Zespół ds. projektów i wymian zagranicznych

Dokonując oceny przydatności projektu.
Wykorzystanie dostępnych środków dydaktycznych.

Rozwijanie kompetencji komputacyjnych.

Prowadzenie wybranych lekcji
z różnych przedmiotów
z wykorzystaniem Internetu
i programów multimedialnych.Wykorzystanie telefonów komórkowych uczniów do połączenia z Internetem na lekcjach.
Uczniowie wykorzystują telefony komórkowe na lekcjach tylko zgodnie          z poleceniem nauczyciela.

 

Obserwacje Nauczyciele uczący, wicedyrektor. Cały rok szkolny.
Prowadzenie wybranych lekcji
z różnych przedmiotów                            z wykorzystaniem tablicy multimedialnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
Nauczyciele prowadzą lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Zapis w dzienniku. Wszyscy nauczyciele. Cały rok

szkolny.

Prowadzenie dziennika elektronicznego. Pełne wykorzystanie możliwości programu. Wykorzystanie danych statystycznych. Administrator programu,  nauczyciele, dyrektor, wicedyrektor. Cały rok szkolny.
Większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły:

1. diagnoza problemów wychowawczych,
 2. analiza zjawisk patologicznych
w zespołach wychowawczych            i na zebraniach,

3. próba rozwiązywania problemów ustalonym sposobem postępowania.

 

Wspólne z rodzicami rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez diagnozę dokonaną przez wychowawców i ich analizę przeprowadzoną na zebraniach klasowych  oraz spotkaniach indywidualnych. Zmniejszenie ilości problemów wychowawczych. Rejestrowanie na bieżąco problemów wychowawczych przez wychowawców, pedagoga i psychologa. Pedagog szkolny, psycholog wychowawcy. Cały rok szkolny.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych w zespole nauczycieli uczących w danej klasie (zespół oddziałowy). Zmniejszenie ilości problemów wychowawczych. Teczka wychowawcy. Wychowawcy jako przewodniczący zespołów oddziałowych. Cały rok szkolny.
 

Rozwiązywanie przez uczniów problemów                              z różnych dziedzin życia.

 

Wykorzystanie scenariuszy lekcji wychowawczych opracowanych przez pedagoga i psychologa

Wzbogacenie biblioteki szkolnej
o literaturę i płyty CD dotyczące pracy wychowawczej
i rozpropagowanie wśród nauczycieli fachowej literatury.

 

 

 

 

Pomoc pedagoga i psychologa szkolnego – wg indywidualnych potrzeb uczniów.

 

Przeprowadzenie wybranych przez wychowawców, zgodnie
z potrzebami uczniów, lekcji.

Wykorzystanie zgromadzonych materiałów do prowadzenia lekcji
i rozwiązywania problemów wychowawczych.

Rozwiązywanie trudnych spraw uczniów.

 

 

 Zapis w dzienniku
o przeprowadzonych zajęciach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja pedagoga i psychologa, analiza dokumentów                i rozmowy                            z wychowawcami.

   
Wychowawcy.

 

 

 

 

Bibliotekarz,

dyrekcja szkoły.

 

 

 

 

 

Psycholog i pedagog.

 

 

Cały rok szkolny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok.

Umożliwienie uczniom rozwijania swoich zainteresowań
w ramach zajęć organizowanych przez szkołę. 
Wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych. ü  Niezmniejszająca się

            liczba uczniów biorących

            udział w zajęciach.

Dzienniki zajęć. Nauczyciele prowadzący zajęcia,

wicedyrektor.

Cały rok szkolny.
Diagnoza potrzeb uczniów                 w zakresie rozwijania swoich zainteresowań.

 

ü  Funkcjonowanie zajęć pozalekcyjnych odpowiadających potrzebom uczniów. Ankiety dla uczniów i rodziców Nauczyciele zainteresowani prowadzeniem zajęć. IX – X 2020
Rozwój czytelnictwa – wyposażenie uczniów  w kompetencje czytelnicze  potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury

Koło literatury współczesnej.

ü  Ilość uczniów odwiedzających czytelnie

Zwiększenie czytelnictwa.

Zakup nowości wydawniczych.

Udział w targach książki (indywidualny).

Rozmowy z uczniami, analiza dokumentacji.

 

Joanna Napora-Ćmachowska,

poloniści, chętni nauczyciele.

Cały rok.
Określenie predyspozycji zawodowych i możliwości uczniów klas III na spotkaniach z przedstawicielami Poradni P-P, Urzędów Pracy                 i innych (w ramach doradztwa zawodowego). Wybór studiów adekwatny do określonych kwalifikacji.

Świadomy wybór dodatkowych przedmiotów maturalnych.

Analiza dokumentacji – losy absolwentów, deklaracje maturalne. Pedagog i psycholog szkolny.

Doradca zawodowy
 

IX, XII 2020

VI 2021

Tradycje, obrzędowość, społeczna intergracja szkoły – przybliżenie uczniom sylwetki patrona szkoły. Przeprowadzenie spotkań dla uczniów klas I na temat patrona szkoły zgodnie z przygotowanym scenariuszem. Organizacja Dnia Patrona. Zwiększenie zainteresowania uczniów sylwetką Janusza Korczaka. Zapis w dzienniku, obserwacja podjętych działań. wychowawcy klas pierwszych Wrzesień 2020
Organizacja uroczystości patriotycznych, obywatelskich zgodnie z opracowanym programem.

 

Profesjonalnie przygotowana uroczystość. Obserwacja. Nauczyciele historii, katecheci. Cały rok szkolny.
Impreza integracyjna zastępująca Rajd VI LO  dla klas III – otrzęsiny uczniów klas pierwszych. Wyeliminowanie nieformalnych otrzęsin  uczniów klas pierwszych.

 

 

Obserwacja. Wychowawcy klas III. IX. 2020
Promowanie właściwych zachowań Realizacja programów profilaktycznych, imprez prozdrowotnych w ramach obchodów Szkolnego Dnia Zdrowia. Kryteria określone w programach. Analiza dokumentacji, obserwacje

 

 

Zespół ds. promocji zdrowia w szkole

 

Cały rok szkolny.
Organizacja Szkolnego Dnia Sportu według przygotowanego projektu; regaty. Kryterium określone               w projekcie. Analiza dokumentacji projektu, obserwacje Nauczyciele wychowania fizycznego. V/VI 2021
Uwrażliwienie uczniów na kulturę słowa. Zorganizowanie lekcji wychowawczych na temat kultury słowa. Świadome ograniczenie przez uczniów używania wulgaryzmów na terenie szkoły. Obserwacja. Wychowawcy. X. 2020
Otoczenie opieką wychowawczą                  i udzielanie pomocy socjalnej uczniom
z rodzin patologicznych
i niewydolnych wychowawczo.
Rozpoznanie rodzinnych problemów i pomoc uczniom                 z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo. Wychowawcy znają nazwiska uczniów pochodzących
z rodzin z problemami itp. oraz ich sytuację społeczną
Zapis  w dokumentacji pedagoga szkolnego.

Teczka wychowawcy.

 Pedagog szkolny, psycholog, wychowawcy,

Dyrekcja szkoły

 

 

Cały rok szkolny.
Rozpropagowanie w klasach informacji o pomocy materialnej oferowanej przez szkołę i inne instytucje. Uczniowie i rodzice wiedzą o pomocy materialnej oferowanej przez szkołę. Wnioski składane przez rodziców. Wychowawcy,

pedagog szkolny.

IX. 2020
Kontynuowanie udzielania pomocy materialnej, stypendium socjalnego i rzeczowego dla uczniów potrzebujących.

 

 

 

 

 

Potrzebujący uczniowie stosownie do możliwości szkoły i w zależności od swoich potrzeb otrzymali pomoc od szkoły.

Umożliwienie uczniom otrzymania stypendium socjalnego przez otrzymanie  pożyczki                z funduszy RR.

Sprawozdanie pedagoga szkolnego.

 

 

 

Dokumentacja RR.

Dyrekcja, pedagog szkolny, Rada Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny.
Organizowanie pomocy dla uczniów mających trudności
w nauce (pomoc psychologiczno-pedagogiczna). 
Uczniowie , którzy otrzymali pomoc osiągają lepsze wyniki w nauce. Klasyfikacja roczna. Pedagog szkolny,

Psycholog, wychowawcy.

Cały rok szkolny.
Wystąpienie do MOPSu
o refundację obiadów dla uczniów
z rodzin najbiedniejszych. 
Przyznanie pieniędzy na obiady. Lista osób jedzących darmowe obiady. Pedagog szkolny. X 2020
Nacisk na współpracę wychowawców oraz wychowawców               z pedagogiem                  i psychologiem szkolnym. Współpraca wychowawców                  z pedagogiem i psychologiem szkolnym (indywidualne spotkania).

 

Zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych. Informacja
w dzienniku, dokumentacja pedagoga i psychologa, teczka wychowawcy.
Pedagog szkolny, wychowawcy. Według potrzeb. 
Zapraszanie pedagoga                          i psychologa na lekcje wychowawcze według potrzeb uczniów i wychowawcy.
Działalność charytatywna szkoły. Organizowanie szkolnych imprez, akcji, z których dochód przeznaczony będzie na pomoc dzieciom potrzebującym , propagowanie idei  wolontariatu,

Udział w Finale WOŚP (jeśli się odbędzie)

Zebrane dary i pieniądze są pożyteczne dla obdarowanych.

Np. 5 uczniów zostaje wolontariuszami.

 

 

 

 

Sprawozdanie TPD
i PCK, dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
Zespół ds. działań charytatywnych i wolontariatu

Samorząd szkolny

Cały rok szkolny.
Wzmocnienie wizerunku i pozycji szkoły w środowisku lokalnym Stała aktualizacja strony internetowej, zamieszczanie informacji i relacji z wydarzeń szkolnych na portalu społecznościowym Facebook Aktualne informacje
z życia szkoły na stronie internetowej i Facebook
Obserwacja.

 

 

 

Joanna Napora-Ćmachowska,

Grzegorz Szewczyk,

Sylwia Matusik,

Arkadiusz Sacewicz

Cały rok szkolny.
Prowadzenie elektronicznej gazetki szkolnej i radia „Po prostu” Ukazanie się co najmniej 5 wydań gazetki.

 

Strona szkoły. J.Napora-Ćmachowska, W. Madej Cały rok.
Realizacja tradycji szkolnych
w oparciu o kalendarz imprez.
Wszystkie zaplanowane imprezy odbyły się. Sprawozdania z imprez szkolnych. Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie konkretnych imprez. Cały rok szkolny.
Współpraca z przedstawicielami mediów. Artykuły w prasie, informacje w radio na temat imprez kulturalnych organizowanych                     w naszym liceum. Sprawozdanie, wycinki                      z gazet. Zespół ds. promocji szkoły Cały rok szkolny.
Współpraca z instytucjami lokalnymi. Nawiązanie                                   i kontynuowanie współpracy przez cały rok. Dokumentacja udziału uczniów w podejmowanych przedsięwzięciach. Nauczyciele podejmujący współpracę. Cały rok.
Zorganizowanie „Dnia Otwartych Drzwi” dla uczniów zagłębiowskich gimnazjów i szkół podstawowych poprzedzone spotkaniami przedstawicieli szkoły                              z młodzieżą szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych.

Rozpoznawanie potrzeb                         i oczekiwań ósmoklasistów.

75% uczestników Dnia Otwartych Drzwi zostało uczniami naszej szkoły

Wykorzystanie informacji podanych przez ósmoklasistów                       i spełnienie realnych –               z punktu widzenia szkoły – potrzeb.

Dodatkowe pytanie
w ankiecie dla klasy I na temat wpływu przebiegu Dnia Otwartych Drzwi na wybór szkoły.Analiza dokumentów pod kątem spełnionych przez szkołę oczekiwań gimnazjalistów.
Zespół ds. promocji szkoły

 

 

 

 

Zespół ds. promocji szkoły.

IV 2021

 

 

 

 

 

III – IV 2021

 

 

 

Przyjęty do realizacji ……….września  2020 roku.

 

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.