Regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA

Podstawa prawna :

–          Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  ( Dz. U. z 1996r. nr 67 , poz. 329   z późn. zm.)

–          Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004r. nr 64 poz. 593)

–          Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2003r.  nr 228 poz. 2255)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Regulamin określa zasady i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca.

2.Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1/ szkole-należy rozumieć przez to szkołę publiczną i niepubliczną, kolegium, ośrodek, o których mowa    w art.90b ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty;

2/ uczniu- należy rozumieć przez to ucznia, słuchacza, wychowanka, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty;

Zasady i warunki przyznawania stypendium

§ 2

1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, w rodzinie którego miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty , o której mowa w art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr 64, poz 593 z późniejszymi zmianami) , a  w szczególności gdy w rodzinie tej  występuje: bezrobocie, niepełnosprawności, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm,  narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz gdy rodzina ucznia jest niepełna.

Zasady udzielania  i wypłacania  stypendium i zasiłku szkolnego

§ 3

1. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie stosownego wniosku w Kancelarii Urzędu Miejskiego do dnia 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. Stypendia i zasiłki szkolne mogą być również przyznawane z urzędu.

3. Stypendium szkolne udzielone :

a/ w formie, o której mowa w § 4 ust.1 regulaminu realizowane jest miesięcznie na podstawie faktur i/lub rachunków imiennych.

b/ w formie, o której mowa w § 4 ust.2 regulaminu realizowane jest jednorazowo na podstawie faktur i/lub rachunków imiennych.

c/ w formie, o której mowa w § 4 ust.3 regulaminu realizowane jest miesięcznie na podstawie faktur i/lub rachunków imiennych.

4. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej formy stypendium może być ono realizowane  w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.

5. Realizacja stypendium szkolnego nastąpi na zasadzie refundacji poniesionych kosztów na podstawie dowodów zakupu tj. faktury, rachunku imiennego , wystawionych na: rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia, Szkołę. W przypadku, gdy uczeń korzysta z oferty zajęć dodatkowych podmiotu nieuprawnionego do wystawiania faktur/ rachunków imiennych refundacja kosztów nastąpi na podstawie  dowodu wniesienia opłaty za uczestnictwo w zajęciach.

6. Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny jest  złożenie wniosku w Kancelarii Urzędu Miejskiego.

7. Wniosek o zasiłek szkolny powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie faktyczne, potwierdzone odpowiednimi dokumentami ( np: karta informacyjna ze szpitala, protokół ze zdarzenia z policji  lub straży pożarnej, akt zgon, notatka służbowa Inspektora BHP)

8. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego , w tym w szczególności z powodu:

1)   śmierci,  ciężkiego wypadku lub nagłej choroby jednego lub obojga rodziców;

2)   utraty lub zniszczenia lokalu mieszkalnego rodziny ucznia;

3)   innych zdarzeń losowych;

4)   ciężkiego wypadku lub nagłej choroby ucznia;

9. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie  jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości  określonej decyzją administracyjna Prezydenta Miasta.

10. Zasiłek szkolny wypłacany jest po  dostarczeniu numeru konta lub numeru dowodu osobistego przez Wnioskodawcę do dnia wyznaczonego w decyzji.

Formy Stypendium

§ 4

1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1)   całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych , w tym wyrównawczych , prowadzonych jako zajęcia spoza planu nauczania a także udział  w zajęciach edukacyjnych odbywających się poza szkołą , w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, wycieczek szkolnych w tym   tzw. „ zielonych szkół”, wyjść do kina i teatru organizowanych przez szkołę.

2)   zakupu podręczników szkolnych i pomocy edukacyjnych , w tym w szczególności zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych,  abonamentu internetowego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego zgodnego z wymaganiami szkoły oraz innych pomocy edukacyjnych w tym do praktycznej nauki zawodu uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji ucznia.

3)   dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów związanych z pobieraniem nauki poza Sosnowcem.

Zasady ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 5

1. Uczniowi, w rodzinie  którego dochód na osobę nie przekracza 30% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. z późniejszymi zmianami) przyznawane jest stypendium szkolne w wysokości miesięcznej 170% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada  2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami),

2. Uczniowi, w rodzinie którego dochód na osobę przekracza 30% oraz nie przekracza 60% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. z późniejszymi zmianami) przyznawane jest stypendium szkolne w wysokości miesięcznej 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami)

3. Uczniowi, w rodzinie, którego dochód na osobę  przekracza 60% oraz nie przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z 2004r. z późniejszymi zmianami) przyznawane jest stypendium szkolne w wysokości miesięcznej 130% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami)

4.  Wysokość stypendium szkolnego, o którym mowa w ust.1,2,3 może być zwiększona o kwotę do 5 % w szczególności gdy uczeń pochodzi z rodziny, w której występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

5.  Wysokość stypendium szkolnego przyznanego decyzją Prezydenta Miasta Sosnowca podlega zaokrągleniu do pełnych złotych tak, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Postanowienia końcowe

§ 6

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2575 z późniejszymi zmianami)

§ 7

Postanowienia niniejszego regulaminu  z zastrzeżeniem postanowień § 3 Uchwały Nr 906/LI/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 kwietnia 2006 roku obowiązują od 1 września 2006 roku.

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.