Regulamin odbywania praktyk studenckich

REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W VI LO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU

Uwagi wstępne
Celem praktyk szkolnych jest sprawdzenie teoretycznego przygotowania studentów w praktycznym działaniu. Działalność studenta w czasie praktyki winna koncentrować się na pracy dydaktyczno-wychowawczej określonej szkolnym programem nauczania.

Student- praktykant obok gruntownej wiedzy z zakresu studiowanego przedmiotu musi wykazać się znajomością dydaktyki, pedagogiki i psychologii.

W czasie trwania praktyki student powinien uczestniczyć w planowaniu, przygotowaniu, przeprowadzaniu i analizie lekcji oraz w zajęciach pozalekcyjnych, a także we wszystkich przejawach życia szkoły.

Studenci są zobowiązani do pełnienia zadań zleconych w tym zakresie przez nauczyciela oraz delegującą go uczelnię.

§1

1.Studencka praktyka szkolna odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 za zgodą Dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły po wstępnej rozmowie z praktykantem przydziela mu nauczyciela – Opiekuna. Student zgłasza się do Dyrektora szkoły o godz. 7 45 pierwszego dnia praktyki szkolnej. Przez cały czas jej trwania podlega nauczycielowi-opiekunowi działającemu z upoważnienia Dyrektora szkoły.

2. Dyrekcja szkoły zapewnia studentom w okresie praktyki odpowiednie warunki pracy.
Student przestrzega przepisów dyscypliny pracy i BHP.

3. Nieobecność w szkole z powodu choroby student zgłasza natychmiast nauczycielowi-opiekunowi .

§2

1. Nauczyciel-opiekun sprawuje fachowy nadzór nad studentami, udziela rad i wskazówek niezbędnych przy realizacji zadań. W oparciu o program nauczania z danego przedmiotu ustala na początku szczegółowy plan praktyki. Raz ustalony plan nie powinien być zmieniony w trakcie jego realizacji. Nauczyciel – opiekun stale czuwa nad prawidłowym przebiegiem praktyki.

2. Student odbywający praktykę sporządza jej plan. Plan praktyki szkolnej powinien być sporządzony przez studenta w porozumieniu z nauczycielem – opiekunem w pierwszym dniu odbywania praktyki.

3. Plan powinien zawierać następujące elementy:

pełna nazwa szkoły
pieczątka i podpis Dyrektora szkoły
wykaz osób odbywających praktykę
termin odbywania praktyki
przedmioty, z których odbywana jest praktyka
daty hospitacji lub daty prowadzonych zajęć
oznaczenie klas z którą będą przeprowadzone zajęcia
godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć
podpis prowadzącego

4. Plan zatwierdza swym podpisem opiekun praktyk.

5. Dodatkowo w czasie trwania praktyki student zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia dziennika praktyk studenckich według wzoru danej uczelni.

§3

1. W okresie praktyk praktykant jest zobowiązany do:

– hospitacji lekcji nauczyciela – opiekuna oraz dokonania wspólnie z nauczycielem-opiekunem szczegółowej analizy i oceny hospitowanej lekcji oraz wpisania uwag pohospitacyjnych do dziennika praktyki. Liczba hospitowanych zajęć określona zostaje przez uczelnię delegującą studenta.
– samodzielnego prowadzenia lekcji (w liczbie określonej przez uczelnię)
– przygotowania konspektów do każdej prowadzonej lekcji
2. Ocenę z praktyki proponuje Opiekun a zatwierdza Dyrektor szkoły

Uwagi szczegółowe:
W okresie praktyk studentów, które odbywają się w Szkole Podstawowej nr 45 w Sosnowcu wyróżnić należy pięć podstawowych elementów , w których zawarte są główne treści działania pedagogicznego i dydaktycznego. Są to:

1) Wprowadzenie praktykanta do środowiska szkolnego
2) Obserwacja lekcji prowadzonych przez nauczyciela – opiekuna
3) Praca praktykanta pod kierunkiem nauczyciela
4) Praca samodzielna praktykanta
5) Zakończenie praktyki.

1) Wprowadzenie praktykanta do środowiska szkolnego obejmuje działania Dyrektora i Opiekuna:
rozmowa z Dyrektorem Szkoły,
wprowadzenie do pokoju nauczycielskiego zapoznanie z nauczycielami,
zapoznanie z wnętrzem budynku, rozkładem pomieszczeń w szkole,
omówienie zwyczajów panujących w szkole,
omówienie obowiązujących przypisów szkolnych,
studiowanie tygodniowego rozkładu zajęć,
przydział zajęć zgodnie z normami konkretnej uczelni

2) Obserwacja lekcji Opiekuna obejmuje działania:

przedstawienie WSO i Przedmiotowego Systemu Oceniania,
pokaz lekcji nauczyciela – opiekuna praktyk

3) Praca praktykanta pod kierunkiem Opiekuna obejmuje działania:

przydzielenie konkretnych tematów w rozbiciu na jednostki lekcyjne,
przygotowanie przez studentów konspektu lekcji, przedstawienie go do konsultacji i zatwierdzenia,
przekazanie konspektów nauczycielowi – opiekunowi praktyk musi nastąpić najpóźniej w przededniu planowanych zajęć,
konspekty studenta powinny być zatwierdzone podpisem nauczyciela opiekuna,
dyskusja nad lekcją bezpośrednio po jej zakończeniu, szczegółowa analiza i ocena hospitowanej lekcji,
wpisanie uwag pohospitacyjnych do dziennika praktyki,
w razie potrzeby podczas odbywania praktyki odbywać się mogą spotkania uzupełniające opiekuna z praktykantem celem m.in. zapoznania z metodami aktywizującymi uczniów, realizacją ścieżek edukacyjnych, wypełniania dokumentacji szkolnej, pracy w zespołach Rady Pedagogicznej

4) Praca samodzielna praktykanta obejmuje m.in. działania:

w drugiej części praktyk studenci przeprowadzają samodzielnie lekcje, które następnie omawiają z Opiekunem,
oceniają wiedzę i postępy uczniów w czasie przeprowadzanych lekcji i omawiają ten proces z nauczycielem – opiekunem

5) Zakończenie praktyki:

podsumowanie praktyk, wyciągnięcie wniosków
porządkowanie dzienniczka praktyk,
zaopiniowanie praktykanta,

Dokonując oceny praktyki nauczyciel – opiekun bierze pod uwagę ocenę lekcji prowadzonych przez studenta oraz jego całokształt działalności w okresie praktyki (zaangażowanie, przygotowywanie pomocy itp).

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.