homepage_news

REKRUTACJA do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023 trwa!

1024 683 Arkadiusz

Kandydatki i Kandydaci, możecie już logować się na stronie: 
https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.xhtml i wybierać wymarzoną klasę w naszej szkole  
Możecie również składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w sekretariacie naszego liceum. Macie czas do 20 czerwca. Czekamy na Was!
 
Zachęcamy do zapoznania się z filmem tłumaczącym, jak korzystać z systemu naboru elektronicznego: 
https://www.youtube.com/watch?v=a6NYo9pGIJk 
 
Pamiętajcie: KORCZAK jest rozwiązaniem!  

Więcej informacji o rekrutacji oraz o profilach klas:
https://korczak.edu.pl/dla-kandydatow/rekrutacja-na-rok-szkolny-2022-2023/

 

Rozdanie świadectw OKE

400 189 Arkadiusz

Informujemy, że dnia 5 lipca 2022 r. o godz. 13:00 w sali nr 6 nastąpi rozdanie świadectw OKE przez wychowawców klas maturalnych.

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

400 189 Arkadiusz

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2022 roku

 

 

·       Do kogo kierowana jest pomoc?

 

W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) niesłyszącym,

3) słabosłyszącym,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082
z póź.zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).

 • Jaką pomoc można otrzymać w ramach programu?

 W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana:

 1. a) uczniom, o których mowa powyżej pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;

 1. b) uczniom, o których mowa powyżej pkt 8 i 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom, o których mowa powyżej pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do klasy III branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa powyżej pkt 1–7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: klas I i II branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II pięcioletniego technikum, klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

 • Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2022/2023 do kwoty 225 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających   w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia; do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;
do kwoty 445 zł

·       Jak ubiegać się o pomoc ?

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia
w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych należy:

 • złożyć wniosek do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023. Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wniosek może złożyć rodzic ucznia, prawny opiekun, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletni uczeń, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.
 • do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z póź.zm.), albo kopię orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
 • zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dokona dyrektor szkoły po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
 • w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.
 • w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT (wystawiona imiennie), rachunek, paragon lub oświadczenie
  o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
 • w przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów, koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2022/2023, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
 • realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych, nastąpi do dnia 7 grudnia 2022r.

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

1024 683 Arkadiusz

I tak oto dotarliśmy do końca roku szkolnego 2021/2022. Kończymy go w doskonałych nastrojach. Czas na zasłużony odpoczynek. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą bogatą galerią zdjęć z wczorajszej uroczystości.
Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

Twarze Korczaka – Klaudia Zygulska

1024 683 Arkadiusz

Zapraszamy Was do lektury kolejnego wywiadu z cyklu: „Twarze Uczniów Korczaka”. Tym razem naszym gościem będzie Klaudia Zygulska – uczennica klasy 1A. 😊

 1. Jakie są Twoje zainteresowania, pasje – co możesz o nich powiedzieć?

Od najmłodszych lat moją największą pasją jest piłka nożna. Jest to bardzo wymagający sport, który stał się bardzo ważną częścią mojego życia i chcę być coraz lepszą piłkarką.

 

 1. Kiedy zakiełkowała Twoja pasja? Czy ktoś miał na nią wpływ?

Chęć grania w piłkę nożną zakiełkowała u mnie już w bardzo młodym wieku, kiedy miałam 5 lat. Rodzice zobaczyli u mnie tę pasję i zapisali mnie na treningi do pierwszej szkółki piłkarskiej. Bardzo to polubiłam, więc kontynuuję granie do dzisiaj.

 1. Czy Twoje zainteresowania są dopełnieniem codzienności, czy może stały się sposobem na życie?

Myślę, że piłka nożna stała się dla mnie codziennością. Po tylu latach mogę powiedzieć, że jest to też sposób na życie i coś co chciałabym robić jak najdłużej.

 1. Jak Twoje zainteresowania przyjmują najbliżsi, znajomi?

Moi rodzice jak i znajomi bardzo mnie wspierają w tym co robię i pomagają, żebym zaszła jak najdalej.

 1. Gdzie można Cię zobaczyć, usłyszeć o Tobie?

Można o mnie usłyszeć na stronie na Facebooku klubu KKS Czarni Sosnowiec, gdzie można zobaczyć zdjęcia lub niektóre transmisje z meczów. ⚽️

 

Jak połączyć przyjemne z pożytecznym?

1024 768 Arkadiusz

Jak połączyć przyjemne z pożytecznym? 🤔 Odpowiedź na to pytanie znają uczennice i uczniowie klasy 3Asp, którzy pod czujnym okiem Pani Małgorzaty Marszałek uczyli się dziś języka hiszpańskiego… przygotowując meksykańskie tacos z pico de gallo i guacamole oraz hiszpańskim sosem alioli. ❤️ Mniam! 🤤Zapraszamy do naszej niezwykle apetycznej galerii zdjęć. 😎

30 lat Korczaka

1024 683 Arkadiusz

Jeśli celebrować urodziny, to najlepiej w gronie najbliższych oraz przyjaciół, w radosnej atmosferze i z fajerwerkami❗️ 10 czerwca nie zabrakło ich w naszej szkole, gdzie odbył się piknik jubileuszowy z okazji 30-lecia istnienia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu.
Degustacji urodzinowego tortu, sadzeniu drzewa korczakowskiego i zakopaniu kapsuły czasu towarzyszyły zawody: sportowe i szachowe, konkursy: wokalne i literacko-aktorskie, pokazy mody letniej i makijażu, zajęcia fitness, lekcje: języka japońskiego, udzielania pomocy przedmedycznej i tresury psów.
Piknik był doskonałą okazją do serdecznych wspomnień, dla których pretekstem były: wystawa fotografii i kronik szkolnych, a także obecność absolwentów „Korczaka”.
Wszystkim, którzy tego dnia zaszczycili progi naszego liceum swoją obecnością i tym, którzy mają „Korczaka” w sercu, serdecznie dziękujemy❗️😍 100 lat❗️❤️
Zapraszamy do zapoznania się z naszą przebogatą galerią zdjęć. 😁

Przemówienie Pani Dyrektor Marii Policht: 30_lat_korczaka_przemowienie

Zielona Pracownia 2022

720 1024 Arkadiusz

Chwalimy się!!! Miło nam poinformować, że już we wrześniu nasze liceum poszerzy swoją bazę dydaktyczną o nowoczesną pracownię biologiczną. W dniu 7 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia konkursu „Zielona Pracownia 2022”. Nasz projekt, którego autorkami są mgr Anna Nowak – Palka, mgr Monika Świątecka oraz mgr Ewa Jędrusik, został nagrodzony. Otrzymaliśmy fundusz, dzięki któremu w VI Liceum powstanie Szkolna Ekopracownia pn. „Pogoń za Ekomiastem”.

Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego

190 189 Arkadiusz

20 czerwca uczniowie klasy 1D udali się na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie zwiedzili zamek w Pieskowej Skale oraz Jaskinię Łokietka, poznali proces powstawania skał wapiennych, w tym Bramy Krakowskiej, oraz historię Orlich Gniazd.
Wyprawa była świetną okazją do rozmów i czynnego wypoczynku w wyjątkowej scenerii ojcowskiej przyrody.
Zapraszamy do obejrzenia króciutkiej relacji filmowej z tej podróży.

Sukces w konkursie

1024 722 Arkadiusz

W oczekiwaniu na wyniki matur Aleksandra Dudek z klasy 3Cg może cieszyć się zajęciem pierwszego miejsca w konkursie literackim poświęconym sztuce. Żywimy nadzieję, że swoje zainteresowanie sztuką oraz twórczość literacką będzie rozwijała dalej. 😊

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego korczak.edu.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu, pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym korczak.edu.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego korczak.edu.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.