Menu

Dziennik lekcyjny

Brązowa szkola

Radio Po prostu

Stowarzyszenie Absolwentów

Citi Part

Samorząd uczniowskiKoło plastyczne PDF Drukuj Email
środa, 09 lutego 2011 09:23

Małgorzata Marosz - Kochan

Kółko plastyczne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 

 

CELE OGÓLNE

 

Szkoła, jako jeden nadrzędnych celów swojego działania, stawia zadanie wykształcenie człowieka wszechstronnego, któremu należy stworzyć warunki do wielopłaszczyznowego rozwoju jego zainteresowań i uzdolnień. Zgodnie z tak pojętym założeniem do zadań szkoły należy :

1. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
2. Umacnianie wiary ucznia we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.
3. Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji plastycznej i werbalnej.
4. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb młodego czlowieka.
5. Stworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
6. Umożliwienie kontaktu z wielkimi dziełami sztuki.
7. Kształtowanie postaw.
8. Wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań.

 

CELE EDUKACYJNE

1. Rozwijanie wrażliwości plastycznej uczniów.
2. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych.
3.Wyposażenie uczniów w ponadpodstawowe umiejętności plastyczne. 
4. Doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnorodnych technik,
materiałów i narzędzi plastycznych.
5. Rozwijanie aktywności i ekspresji twórczej przez zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuk plastycznych i sferami działalności kulturalnej (tj. wystawy, scenografie, dekoracje okolicznościowe, zaproszenia, plakaty, prezenty okolicznościowe).
6.Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości, a w szczególności do wyrażania własnych opinii, uzasadniania i wyjaśniania swojego stanowiska oraz używania odpowiednich argumentów.
7. Zapoznanie się z różnorodnymi źródłami wiedzy o plastyce.
8. Wdrożenie do aktywności artystycznej i kulturalnej oraz twórczego wykorzystania wolnego czasu.
9. Aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i artystycznym szkoły (uczeń współorganizuje wystawy, bierze udział w konkursach, kiermaszach ).
10. Aktywny udział w konkursach plastycznych na szczeblu szkolnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz promocja własnej twórczości i dorobku szkoły w środowisku i regionie.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń potrafi:
1. Posługiwać się różnorodnymi technikami plastycznymi.
2. Planować pracę, właściwie stosować i oszczędnie gospodarować narzędziami i materiałami.
3. Prawidłowo eksponować, oprawiać, zabezpieczać przed zniszczeniem wykonaną przez siebie pracę
4. Odczytać przekazane za pomocą języka koloru, formy informacje zawarte w dziełach sztuki.
5. Stosować pojęcia i terminy dotyczące sztuk plastycznych,
6. Wymieniać nazwy wybranych epok , kierunków, stylów artystycznych.
7. Wykorzystywać różne źródła poszukując wiadomości o sztuce.
8. Zachować się kulturalnie w muzeum, bibliotece, galerii.
9. Świadomie uczestniczyć i tworzyć życie kulturalne i artystyczne szkoły (bierze udział w wystawach, konkursach i kiermaszach prac uczniowskich).
10. Reprezentować szkołę poprzez tworzenie prac plastycznych, zgodne regulaminami konkursów szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich.
11. Dbać o estetyczny wygląd własny i otoczenia.

 

TREŚCI  NAUCZANIA

 

1. Środki wyrazu plastycznego- kreska , faktura- materiały i narzędzia rysownika, komiks, karykatura, kontur, rysunek linearny, plama rysunkowa, plama barwna, kompozycja -ćwiczenia praktyczne.
2. Barwa- koło barw, barwy podstawowe, pochodne, czyste, złamane, gama barw, odcień, akcent kolorystyczny, gamy barw (wąska, szeroka, monochromatyczna) walor, tonacja, symbolika barw, światłocień- ćwiczenia praktyczne
3. Sztuka a natura- natura jako źródło tematów i form, kontrast, symetria, asymetria, oś symetrii, proporcja, kopia, rytm, ruch (statyka, dynamika)- ćwiczenia praktyczne.
4. Podział sztuk plastycznych -podstawowe działy sztuk plastycznych: malarstwo rzeźba, architektura, grafika, sztuka użytkowa
(rzemiosło artystyczne, wzornictwo przemysłowe, rzemiosło ludowe).
5. Techniki plastyczne:
a). rysunek- narzędzia rysownika, kreska , faktura, szkic, rysunek z natury i wyobraźni;
- rysunek ołówkiem, kredką, mazakiem, węglem,
- rysowanie na ciemnym tle (biała kredka , czarny tusz),
- rysowanie tuszem, lawowanie ( patyk, piórko),
- rysowanie na gazecie (tusz, gazeta z nadrukiem),
- rysowanie świecą;
b). malarstwo- treść i forma, tematy malarstwa, rodzaje malarstwa, malarstwo realistyczne, malarstwo abstrakcyjne, pejzaż, portret, autoportret, style w malarstwie, materiały, narzędzia, techniki;
- malowanie pastelami suchymi i olejnymi;
- malowanie farbami: akwarelą, plakatową, gwaszem, olejnymi, Window Color, farbami do szkła, i tkanin (batik);
c). grafika- powielanie prac, materiały i narzędzia grafika, druk (wklęsły, wypukły, płaski) grafika użytkowa, projekt, ilustracja, plakat, techniki graficzne;
- frotaż - przecierka z monet, liści, tkanin, papierowych tapet;
- monotypia -odbitka farbą olejną;
- linoryt- odbitka farbą drukarską;
- kompozycje z odbitek korka, gąbki, ziemniaka;
d). techniki mieszane- collage- gazety, tkaniny, papier, guziki, elementy pasmanteryjne itp.;
e). techniki dekoracyjne
- witraż z bibuły chińskiej i brystolu;
- wycinanka z kolorowego papieru;
- wydzieranka z kolorowego papieru;
- wyklejanka z krepiny, ze skorupek jaj;
- wydrapywanka- kredka świecowa, czarny tusz;
- nakrapianka- tusz, szczoteczka do zębów, sito;
- origami z papieru;
- decoupage z papieru;
f). sztuka użytkowa - wzornictwo przemysłowe, forma, funkcja, rzemiosło ludowe, motywy zdobnicze, obrzędy ludowe;
- scenografie do przedstawień szkolnych;
- elementy ozdobne dla domu i siebie- gobelin, ceramika, kompozycje kwiatowe, biżuteria, zabawki, prezenty okolicznościowe, pisanki, palmy itp.
7. Przygotowanie prac konkursowych w technikach najbliższych uczniowi uzdolnionemu plastycznie.
8. Przygotowanie kiermaszów szkolnych i szkolnych wystaw prac plastycznych członków kółka.

METODY  WSPIERANIA  AKTYWNOŚCI  EDUKACYJNEJ  UCZNIÓW


1. Metody praktyczne- ćwiczenia samodzielne w technikach wskazanych przez nauczyciela, ćwiczenia samodzielne z korektą i bez korekty nauczyciela, plastyczne działania grupowe, analiza ilustracji.
2. Metody podające- pogadanka , opowiadanie, opis, objaśnienie, wyjaśnienie.
3. Metody eksponujące- film, lekcja w muzeum i galerii, ekspozycje prac własnych, pokaz połączony z przeżyciem.

ORGANIZACJA PRACY


Miejsce spotkań - sala lekcyjna. Adresaci i czas odbywania zajęć- 2 godziny co 2 tygodnie w ramach zajęć pozalekcyjnych. Niniejszy program zakłada realizację następujących formy organizacji aktywności uczniów:
1. aktywność indywidualną - ćwiczenia indywidualne np. szkice malarskie, rysunkowe, postaci, przedmiotów, obiektów z natury;
2. aktywność grupową - działania grupowe oparte na ekspresji wyrażonej na płaszczyźnie i w przestrzeni;
3. aktywność zbiorową - zakładającą równoczesne współdziałanie wszystkich uczniów np. percepcja dzieła plastycznego z wykorzystaniem reprodukcji, przeźroczy, programów komputerowych, filmów.

Poprawiony: środa, 12 października 2011 20:39